Điều khoản sử dụng website Fine Group

1. Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã truy cập website Fine Group (“https://finegroup.com.vn“). Website này được sở hữu và vận hành bởi Fine Group (“Công ty”). Website cung cấp cho người dùng (“Bạn”) quyền truy cập vào thông tin về các dịch vụ của Công ty, cũng như các tài nguyên và công cụ khác.

2. Chấp nhận Điều khoản sử dụng

Việc truy cập và sử dụng Website của bạn đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện trong Điều khoản sử dụng này (“Điều khoản”). Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản, vui lòng không sử dụng Website.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên Website, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, logo, thương hiệu và các tài liệu khác (“Nội dung”) đều thuộc sở hữu của Công ty hoặc được cấp phép cho Công ty. Nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền, luật sở hữu trí tuệ và các luật khác. Bạn không được phép sao chép, phân phối, sửa đổi, truyền tải, hiển thị công khai hoặc sử dụng Nội dung cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty.

4. Sử dụng Website

Bạn được phép sử dụng Website cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép sử dụng Website cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc vi phạm Điều khoản. Bạn đồng ý không sử dụng Website để:

  • Đăng tải hoặc truyền bá bất kỳ nội dung nào bất hợp pháp, có hại, lừa đảo, phỉ báng, khiêu dâm hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác.
  • Gửi thư rác hoặc tin nhắn spam.
  • Sử dụng Website để truy cập trái phép vào các hệ thống máy tính khác.
  • Gây rối hoặc làm gián đoạn hoạt động của Website.

5. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Công ty không đảm bảo rằng Website sẽ hoạt động liên tục, không bị lỗi hoặc không có virus. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Website, bao gồm cả việc mất dữ liệu, lợi nhuận hoặc doanh thu.

6. Thay đổi Điều khoản

Công ty có quyền thay đổi Điều khoản bất cứ lúc nào. Việc sử dụng Website sau khi thay đổi Điều khoản đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận các thay đổi đó.

7. Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng Website sẽ được giải quyết theo luật pháp Việt Nam.

8. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản, vui lòng liên hệ với Công ty qua email: info@finegroup.com.vn